Monthly Archives

June 2019

  • गझल सुचली

    . आयुष्य २-२ ओळीत मांडलेली गझल सुचली मला, त्यातली एक-अन्-एक ओळ खोल आत पटली मला, . काल स्वप्नांना डावलून...

  • फार थोड्या

     . हृदयाच्या जखमा खूप खोल इजा करून जातात, घाव दिसत नाहीत ते म्हणून तर लोक फसून जातात..  . घरं...

  • नमस्कार

    खोडाला खोडाला खोडाच्या बुडाला तूच की रे वेड्या तो घाव केला, खोडास तोडून विचार केला नमस्कार माझा तया मानवाल...