Monthly Archives

July 2018

  • चालेल का?

    देव त्याचं देवपण विसरला तर चालेल का? त्याने रोज एकाला धंद्याला लावला तर चालेल का?   रिकामटेकडा बाप बापासा...

  • जगणं वसूल

    स्वप्न पहायला शिकलो की जगणं वसूल, त्यातलं एखादं जगता आलं तरी जगणं वसूल.. . उंच डोंगर, दुसऱ्याचा हात न...